Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bình Định
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI 2019-2020

Trường Mầm Non Bình Tường xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TÂY SƠN                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH TƯỜNG                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số : 10/KH-MN                                                                                                        Bình Tường, ngày 19 tháng 11 năm 2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI

NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT;

Thực hiện sự chỉ đạo của PGDĐT Tây Sơn;

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Trường MN Bình Tường, xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung công khai của nhà trường trong năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU, NỘI DUNG.

1. Mục đích, yêu cầu:

- Nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên nhà trường ý thức trách nhiệm và tinh thần cộng đồng trong công tác.

- Quản lý tốt việc thu, chi ngân sách cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ đó xây dựng tập thể có tình đoàn kết nội bộ.

- Thúc đẩy cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học.

2. Nội dung công khai:

Tổ chức thực hiện tốt nội dung công khai năm học 2019-2020:

+ Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.

+ Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

+ Công khai thu chi tài chính ( Tài chính tự chủ, đặc biệt là công khai về các khoản đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh).

Thực hiện công khai là để đảm bảo tính công bằng, khách quan, đánh giá đúng việc thực hiện quy định của ngành về công khai minh bạch các hoạt động trong nhà trường, chi ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng trong nội bộ trong trường. Giám sát thu, chi các khoản tự nguyện của hội cha mẹ học sinh theo đúng quy chế của Hội.

Thực hiện công khai để từ đó đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh, giúp cho giáo viên nhận thấy những điểm mạnh, yếu của quá trình giảng dạy của mình để có hướng phấn đấu rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, giúp phụ huynh thấy được mặt mạnh, yếu của trẻ để phối hợp cùng với nhà trường.

3. Hình thức công khai:

- Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

- Niêm yết công khai tại văn phòng trường, thuận tiện cho toàn thể CBGVNV xem xét.

- Công khai qua Hội nghị công chức viên chức, qua các cuộc họp của nhà trường, họp Ban đại diện cha mẹ học sinh, họp phụ huynh toàn trường, văn bản niêm yết tại văn phòng nhà trường.

4. Thời gian, địa điểm công khai:

- Công khai trên trang thông tin điện tử về cam kết chất lượng và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: Thời điểm công khai là tháng 9/2019 (Đầu năm học ), tháng 6/2020 ( Cuối năm học ) hoặc khi có sự thay đổi nội dung liên quan, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời.

- Niêm yết công khai tại trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công khai là tháng 9 năm 2019 (đầu năm học mới) và tháng 6/2020 (Cuối năm học) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết 30 ngày liên tục kể từ khi niêm yết.

- Công khai tài chính: Dự toán thu chi tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019: Công khai trong cuộc họp hội đồng sư phạm và niêm yết tại văn phòng vào đầu tháng 3/2019 và các kỳ quyết toán trong năm học.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Biện pháp để thực hiện công khai:

- Về cơ sở vật chất: Tập thể CB -GV-NV và Hội cha mẹ học sinh bàn bạc và thống nhất về kế hoạch xây dựng cải tạo, sửa chữa trường lớp, về nguồn tài chính đóng góp để cải tạo, sửa chữa, quyết toán kinh phí thực hiện công khai (có báo cáo với phụ huynh học sinh vào các kỳ họp trong năm học).

-Về chất lượng đào tạo: Hàng tháng, hàng kỳ việc kiểm tra chất lượng học tập của học sinh được thông báo công khai trước tập thể: Thông báo kế hoạch kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra để tất cả mọi CB - GV đều nắm đựơc tình hình của trẻ trong toàn trường, có đánh giá, rút kinh nghiệm, đưa ra bài học cụ thể.

- Về tài chính: Thực hiện công khai tài chính theo năm học, thực hiện công khai tài chính và bản quyết toán tài chính được niêm yết tại phòng họp hội đồng nhà trường vào mỗi kỳ trong năm (có giám sát của ban thanh tra nhân dân trường).

Trên đây là kế hoạch thực hiện nội dung công khai của trường MN Bình Tường trong năm học 2019-2020, nhà trường cam kết thực hiện đúng nội dung kế hoạch đã đề ra để xây dựng trường đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

 

Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT (B/c);

- Lưu: VT.

 

Mạc Thị Hồng Loan

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết