Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bình Định
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Trường MN Bình Tường xây dựng KHCCHC

PHÒNG GD-ĐT TÂY SƠN                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH TƯỜNG                                                    Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                         Bình Tường, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

                                                            KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

                                                                              NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT, ngày 06 tháng 01 năm 2020 ca Phòng Giáo dục và Đào tạo Tây Sơn vviệc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, trường MN Bình Tường xây dng Kế hoch ci cách hành chính năm 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

 

Trên cơ smc tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đon 2011-2020 theo Nghquyết s30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ca Chính phủ, trường MN Bình Tường xác đnh mc tiêu cải cách hành chính năm 2020, cụ thể:

- Nâng cao chất lưng, hiu qucông tác chđo, tchc thc hiện nhiệm v CCHC ti trường MN Bình Tường, nhằm tạo sự chuyển biến tích cc trong công tác qun lý giáo dc trong toàn trường.

 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quả lý, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý công việc, đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian và chi phí hoạt động thực hiện các thủ tục hành chính. 100% thủ  tục  hành  cnh thuc thẩm quyền giải quyết ca nhà trường được cập nht, niêm yết, công bcông khai.

- Nâng cao nhận thức của CB, GV,NV về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục tăng cường kỹ luật, kỹ cương hành chính để mang lại hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính; Xây dựng đội ngũ CB,GV,NV nhà trường có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường.

- Cng c, kin toàn, xây dng và nâng cao  cht  lưng  đội  ngũ  cán b, công  chc,  viên  chc.  Nâng  cao  chất  lưng  đào  to,  bồi  dưng  cán  b,  công chc, viên chc theo chc danh gắn với vtvic làm. Phấn đấu 100% cán b, công chc, viên chức đạt chun theo chc danh quy định.

- Trin khai thc hin công tác cải cách  hành  cnh, kiểm soát thủ  tục  hành  cnh đm bảo thời gian, chất lưng, đúng ni dung, nhiệm vụ được phân công.

II. NHIỆM VCI CÁCH HÀNH CHÍNH

1.  Công tác chỉ đo, điều hành

- Ban hành kế hoạch cải cách hành chính kịp thời; thực hiện đầy đủ các báo cáo cải cách hành chính theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho văn phòng, các tổ trưởng chuyên môn và lãnh đạo các đoàn thể, CB-GV-NV để hiểu đúng, hiểu đủ cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính trong toàn trường.

- Tăng cường kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính đối với văn phòng nhà trường, các tổ chuyên môn, các bộ phận chức năng và CB-GV-NV.

- Tiếp tc thc hin việc đánh giá kết quthc hiện công tác cải cách  hành  cnh đi vi cơ quan; thc hin kho sát, đánh giá mc đhài ng ca cá nhân, tổ chc đi vi sự phc vca nhà trường.

2.  Ci cách thể chế

- Tổ chc trin khai thc hin kp thi, đy đủ, đúng quy đnh các văn bn quy  phạm  pháp  lut  liên  quan  đến  nh  vực  giáo  dc. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, quy định của ngành, nội quy của cơ quan đơn vị cho CB,GV,NV và phụ huynh.

 

- Đi mi, nâng cao quy trình công tác xây dng, ban hành các quyết định hành cnh, Quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hn, cơ cu tchc thuc thẩm quyền ca nhà trường, đảm bo tính đồng bnhất quán; tăng cưng trách nhiệm ca các bộ phận chuyên môn, nghip vcó liên quan.

- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành, kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Chú trọng ban hành các văn bản cụ thể hóa cơ chế, chính sách của Đảng và nhà nước nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và chỉ đạo công tác chuyên môn.

- Sắp xếp, quản lý, lưu trữ văn bản đi, đến khoa học đúng quy định.

3. Ci cách thủ tục hành chính

- Xây dựng và công khai quy trình, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Phân công CB-GV-NV phụ trách, bố trí cơ sở vật chất phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà trường. Đảm bảo thời gian, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Nâng cao cht lượng công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuc nh vc giáo dc theo quy định; thc hin sa đổi, bsung, thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính và các quy đnh có liên quan đến lĩnh vc giáo dc.

- Đm bảo các thủ tục hành chính thuc thẩm quyền gii quyết ca nhà trường được cập nht, niêm yết công khai, kp thi, đầy đủ; công bcông khai hưng dn quy đnh thủ tục hành chính trên Trang thông tin đin tử của nhà trường.

 

- Thực hiện việc tiếp dân, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính theo quy định; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại nhà trường.

- Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Phân công cán bộ và công khai số điện thoại của cán bộ chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính của các bộ phận chức năng trong nhà trường.

- Có giải pháp nâng cao chất lượng hội họp; giảm giấy tờ hành chính không cần thiết; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.

4. Ci cách tổ chc bộ máy

- Xây dựng quy chế làm việc, trong đó phân công công tác rõ ràng cho các thành viên trong nhà trường.

- Xây dựng nội quy trong nhà trường.

- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ nhà trường, các tổ chuyên môn, các bộ phận chức năng trong nhà trường. Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường với tổ chức Công đoàn, ĐTNCSHCM.

- Xây dựng quy tắc ứng xử của CB-GV-NV, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở. Đảm bảo không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo theo quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng tàng trữ, lưu hành văn hoá phẩm độc hại. Không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên uống rượu, bia trong giờ làm việc. Trang phục CB,GV,NV và học sinh gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp. Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết.

- Rà soát, sa đi, bsung và xây dựng các quy định, quy chế ca cơ quan phù hợp vi chc năng, nhiệm v, quyền hạn và cơ cu tchc ca nhà trường.

- Thc hiện đầy đủ các quy định vphân cp qun lý theo quy định.

5. Xây dựng và nâng cao cht lượng đi ngũ cán b, công chức, viên chức

- Xây dựng nội quy trong nhà trường.

- Xây dựng quy chế làm việc, trong đó phân công công tác rõ ràng cho các thành viên trong nhà trường. Thc hiện đúng quy định ca pháp lut vphân công nhiệm vụ cho công chc, viên chc trong nhà trường. Tham mưu công tác bnhiệm cán bộ, công chc, viên chc phải đảm bảo tiêu chun, phù hợp vi trình độ, năng lc, strưng ca công chc, viên chc. Nâng cao năng lc đi ngũ cán b, công chc, viên chc, quan tâm đào to, bi dưng đi ngũ kế tha.

- Xây dựng quy tắc ứng xử của CB-GV-NV, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở. Đảm bảo không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo theo quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng tàng trữ, lưu hành văn hoá phẩm độc hại. Không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên uống rượu, bia trong giờ làm việc. Trang phục CB,GV,NV và học sinh gọn gàng, lịch sự, cơ quan xanh, sạch, đẹp. Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết.

- Trin khai thc hin các chế đ, chính sách tiền lương theo quy đnh ca Trung ương, ca tỉnh và của huyện, gắn với vic thc hành tiết kim, chống lãng phí, tham nng.

 

- Tăng cưng công tác kiểm tra, chn chỉnh klut, kỷ cương nhằm phát hin và xlý kp thi đi với các trưng hp sai phm, không hoàn thành nhiệm vụ.

 

6. Ci cách tài chính công

 

- Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. Tiếp tục thc hin cơ chế tự ch, tchu trách nhiệm vbiên chế, kinh phí quản lý hành cnh, tài chính đi vi cơ quan theo Thông  tư  liên  tịch  số  71/2014/TTLT-BTC-BNV  ngày  30/5/201ca  Bộ  Tài chính và Bộ Ni vquy định chế đtự ch, tchu trách nhim vsdng kinh phí hành cnh đi với cơ quan Nhà nưc; thc hiện cơ chế tự ch, tự chu tch nhiệm vthc hiện nhiệm vụ, tchc bmáy, biên chế và tài chính đi vi đơn vị  sự  nghiệp  công  lp  theo  Nghị  định  số  43/2006/NĐ-CP  ngày  25/4/2006  ca Chính phvà Thông tư s71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 ca BTài chính hưng  dẫn  thc  hin  Nghị  đnh  số  43/2006/NĐ-CP  ngày 25/4/2006  ca  Chính ph.

- Thực hiện công tác kiểm kê, quản lý tài sản công theo quy định. Bảo quản, khai thác, sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả và đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện quy định Ba công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

- Triển khai thc hin nghiêm Chths30-CT/TTg ngày 26/11/2012 ca Thtưng Cnh phvviệc tăng cưng thc hành tiết kim, chống lãng p. Rà soát, qun lý cht chẽ các khoản chi, bo đm trong phạm vi dtoán đã đưc cp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng chế đquy định; tổ chc thc hin nghiêm, có hiu quả các bin pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng trên tt cả các lĩnh vc trong nhà trường.

- Thực hiện đúng quy định các khoản thu trong nhà trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; việc thu, chi trong nhà trường.

7. Hiện đi hóa hành chính

- Tiếp tục đầu tư phương tiện, trang thiết bị làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

- Đẩy mnh ứng dụng công nghthông tin vào hot động ca cơ quan; đi mới việc thông tin, cán b, công chc cơ quan 100% sdụng hthống thư điện tử công vụ.

 

- Thực hiện trang website ca nhà trường, hộp thư điện tử, đảm bảo có đầy đthông tin theo quy định ti Nghđnh s43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 ca Chính ph.

- Tăng cưng đu tư cơ s vt cht, trang thiết b cho cơ quan, trưng hc theo hưng hin đi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

- Hiệu trưởng chỉ đạo trin khai thc hiện nội dung cải cách hành chính theo nhiệm vụ chương trình, kế hoạch đề ra và hưng dn, đôn đc, kiểm tra; đánh giá phân loi kết quthc hin nhiệm vụ cải cách hành chính nhà trường và tham  mưu  gii  quyết  các  vưng  mắc  phát  sinh  trong  quá  trình  trin  khai  thc hin.

- Tổ chức tuyên truyền cho CB,GV,NV, phụ huynh hiểu đúng, hiểu đủ về cải cách hành chính.

- Xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm cho CB-GV-NV thực hiện cải cách hành chính trong nhà trường.

- Chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện kế hoạch cải cách hành chính.

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo kiểm tra hoặc trực tiếp kiểm tra công tác cải cách hành chính trong nhà trường.

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất cấp trên về công tác cải cách hành chính trong nhà trường.

- Đánh giá các tổ, các bộ phận chức năng, CB,GV,NV về công tác cải cách hành chính

 

- Đẩy mnh triển khai ứng  dng Công nghtng tin, tng  tin, tuyên  truyn,  phổ  biến  các  nội  dung,  nhiệm  vụ  cải  cách  hành  chính năm 2020.

 

2. Các tổ chuyên môn và văn phòng

- Các bộ phận chuyên môn, nghip vụ cơ quan phân công cán b, công chc thuộc thm quyền thc hin nhiệm vụ được giao trong Kế hoch này. Thường xuyên tham mưu đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường thực hành cải cách hành chính, tham mưu quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực chuyên môn được phân công.

- Đnh kbáo cáo hiệu trưởng kết quthc hiện các nhiệm vđược giao và báo cáo đt xut khi hiệu tưởng yêu cầu.

- Có trách nhiệm thực hiện cải  cách  hành  chính trong lĩnh vực chuyên môn được phân công, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục hành  chính, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ban giám hiệu đảm bảo có chất lượng, kịp thời.

3. Công đoàn, ĐTNCSHCM

Phối hợp nhà trường tập huấn, tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra công tác cải  cách  hành  chính trong nhà trường theo đúng chức năng nhiệm vụ.

4. Bộ phận kế toán tài chính

 

- Có tch nhiệm giúp Hiệu trưởng trong việc bảo đảm kinh phí đtrin khai chương trình, kế hoch công tác cải cách hành chính; chtrì, hưng dn tchc thc hiện tt các nhim vụ cải cách hành chính công trong năm 2020.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG             

- Phòng GDĐT (báo cáo);                              

- BGH, Công đoàn(để thực hiện);

- Tổ trưởng CM, Văn phòng (để thực hiện);

- Website trường;

- Lưu: VT.

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

NĂM 2020

(Kèm theo Kế hạch số: 20/KH-MN ngày 10 tháng 01 năm 2020 của trường

Mầm non Bình Tường)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Sản phẩm

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian thực hiện

Dự trù kinh phí thực hiện(triệu đồng)

I

CÔNG TÁC CHĐO, ĐIỀU HÀNH

1

 

Tổ chc t đánh giá kết quChsci cách hành chínhnăm 2020

 

Bộ ch s

 

HT

 

    Các bộ phận  CMNV

 

Tháng

01/2020

 

2

Kế hoch  tuyên truyn công tác Ci cách hành chính năm 2020

 

 

Kế hoạch

 

HT

 

Các bộ phận  CMNV

Tháng

01/2020

 

3

Ban hành Kế hoch kim tra công tác ci cách hành

chính năm 2020 ca nhà trường

 

 

Kế hoạch

 

HT

 

Các bộ phận  CMVP

Tháng

01/2020

 

 

II

 

CI CÁCH THCH

 

 

 

1

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, quy định của ngành, nội quy của cơ quan đơn vị cho CB-GV-NV, học sinh và cha mẹ học sinh.

- Quy chế làm việc trong nhà trường-

- Nội quy của nhà trường

 

Ban giám hiệu

- Công đoàn nhà trường,

- CBGVNV

Quí năm

2020

200.000

2

- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành, kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Chú trọng ban hành các văn bản cụ thể hóa cơ chế, chính sách của Đảng và nhà nước nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và chỉ đạo công tác chuyên môn

- Kế hoạch

- Các văn bản đi cụ thể hóa chính sách của Đảng và nhà nước

Ban giám hiệu

 

- Công đoàn nhà trường

Quí năm

2020

200.000

3

- Sắp xếp, quản lý, lưu trữ văn bản đi, đến khoa học đúng quy định

 

- Sổ lưu văn bản đi, đến, văn bản đi-đến đều lưu đầy đủ, sắp xếp tương đối khoa học

HT

Văn thư

Thường xuyên

200.000

II

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

 

1

- Xây dựng và công khai quy trình, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Phân công CB-GV-NV phụ trách, bố trí cơ sở vật chất phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà trường. Đảm bảo thời gian, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

- Kế hoạch

 

- Ban giám hiệu

 

- Công đoàn nhà trường

 

Thường xuyên

500.000

2

- Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Phân công cán bộ và công khai số điện thoại của cán bộ chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính của các bộ phận chức năng trong nhà trường

- Kế hoạch

 

- Tổ văn phòng

- Hội phụ huynh.

Thường xuyên

500.000

3

- Thực hiện việc tiếp dân, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính theo quy định; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị.

- Bảng niêm yết Ba công khai; Bảng thông báo lịch tiếp bân…

- Tổ văn phòng

- Hội phụ huynh.

Qúy 2/2020

200.000

III

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG

 

 

1

Xây dựng nội quy quy chế làm việc trong nhà trường, phân công công tác rõ ràng cho các thành viên trong nhà trường

. - Quy chế làm việc của nhà trường.

Ban giám hiệu

- Công đoàn nhà trường

 

Qúy 1/2020

200.000

 

 

2

Thường xuyên rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ nhà trường, các tổ chuyên môn, các bộ phận chức năng trong nhà trường. Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường với tổ chức Công đoàn

- Quy chế phối hợp giữa

Ban giám hiệu

- Công đoàn nhà trường

 

Thường xuyên

 

 

3

Xây dựng quy tắc ứng xử của CB-GV-NV, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở

- Quy tắc ứng xử

HT

CBGVNV

Qúy 1/2020

 

IV

CI CÁCH T CHC B MÁY

 

1

Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý, giáo viên

Kế hoạch BDTX

 

Ban giám hiệu

 

CBGVNV

- Bát đầu từ tháng 8; Kết thúc vào tháng 5

1.000.000

2

Xây dựng và rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ tổ chuyên môn và các đoàn thể.

QĐ tổ trưởng, tổ phó tổ CM, VP

 

Hiệu trưởng

- Công đoàn, ĐTNCSHCM

 

Năm 2020

 

V

XÂY DNG VÀ NÂNG CAO CHT LƯNG ĐỘI NGŨ CÁN B, CÔNG CHC, VIÊN CHC

1

 Phân công chuyên môn và công tác kiêm nhiệm cho giáo viên, nhân viên hợp lý, đảm bảo công bằng, dân chủ, phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và hoạt động nhà trường. Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy đúng quy định

- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đầu năm học; hàng tháng

HT

CBGVNV

Qúy 1/2020

2.000.000

2

 Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan gắn với "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Quy chế dân chủ…

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Công đoàn nhà trường

 

 

 

Qúy 1/2020

1.000.000

 

3

 

Cp nht đy đ, kp thi thông tin ca CBCC trong hsơ CBCC và phn mm qun lý CBCC

H sơ

HT

CBGVNV

 

Thưng xuyên

200.000

 

4

 

Đăng ký tham gia đy đcác lp đào to bi dưng do PGD tchc

 

Kế hoạch

HT

CBGVNV

 

Thưng xuyên

2.000.000

 

 

 

5

 

Tiếp tc thc hin Quy đnh vđiu kin, tiêu chun, hsơ bnhim mi, HS quy hoạch cán bộ nguồn

H sơ

HT

CBGVNV

 

Qúy 1-2020

200.000

VI

CI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1

 Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; việc thu, chi trong nhà trường

 

- Hồ sơ kiểm tra nội bộ

 

 

 

Ban giám hiệu

 

 

 

- Ban TTND

- Công đoàn trường, ĐTNCSHCM

Thường xuyên

2.000.000

2

 Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện phân phối thu nhập tăng thêm trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức

 Quy chế chi tiêu nội bộ.

 

Hiệu trưởng

 

Công đoàn nhà trường

Qúy 1/2020

 

VII

HIỆN ĐI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH

1

 100% cán bộ, giáo viên thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy

Kế hoạch

HT

CBGVNV

Năm 2020

500.000

2

- Thường xuyên cập nhật thông tin, thực hiện có hiệu quả webside nhà trường, hộp thư điện tử…

 

Quyết đnh

 

Văn

phòng

 

   Các bộ phận liên quan

 

Năm 2020

3.000.000

 

3

 

Kế hoạch tăng cưng đu tư cơ s vt cht, trang thiết b cho cơ quan, trưng hc theo hưng hin đi

 

Kế hoạch

Ban giám hiệu

CBGVNV

Qúy 1/2020

2.000.000

 

Tổng kinh phí thực hiện

14.100.000

 

 

 


Tác giả: Trần Thị Thủy
Nguồn:Ban giám hiệu Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết