Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bình Định
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO CÔNG KHAI

Trường Mầm Non Bình Tường Báo Cáo Thực Hiện Quy Chế Công Khai 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY SƠN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường MN BÌNH TƯỜNG                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                      Số: 05/BC-MN                                                                                                      Bình Tường, ngày 19 tháng 11 năm 2019

                                                                             

BÁO CÁO
Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36
Năm học 2018-2019


Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Công văn số 2207/SGDĐT-KHTC ngày 12 tháng 11 năm 2019 về việc báo cáo Quy chế công khai năm học 2018-2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT-KHTC.

Trường Mầm non Bình Tường báo cáo kết quả thực hiện công khai các nội dung theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG KHAI:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục mầm non và chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019

a. Cam kết chất lượng giáo dục:

Chất lượng giáo dục: Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được; chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển; các hoạt động hỗ trợ chăm sóc; giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non (Theo Biểu mẫu 01 của Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT).

 

b. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế:

Số trẻ em/nhóm, lớp; số trẻ em học nhóm, lớp ghép; số trẻ em học hai buổi/ngày; số trẻ em khuyết tật học hòa nhập; số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; số trẻ em được kiểm tra sức khỏe định kỳ; kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em; số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02 của Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT).

c. Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

d. Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non: Công khai Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, kế hoạch tự đánh giá, công khai các tiêu chuẩn, tiêu chí tự đánh giá, báo cáo tự đánh giá...

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng

a. Cơ sở vật chất:

Tổng diện tích đất, sân chơi tính bình quân trên một trẻ em; số lượng diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định; số lượng đồ chơi ngoài trời, tính bình quân trẻn một nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03 của Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT).

b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04 của Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT).

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Thực hiện công khai tài chính theo các văn bản: Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 (Biểu số 2 của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017)

- Công khai Quyết toán thu chi NSNN, nguồn khác năm 2018 (Biểu số 4 của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017).

- Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý ( 6 tháng, cả năm) (Biểu số 3 của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017).

b. Học phí và các khoản thu khác từ người học:

Công khai mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2018-2019.

c. Các khoản chi theo từng năm học:

Công khai các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị...

d. Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI:

1) Hình thức:

- Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

- Niêm yết công khai tại văn phòng trường, thuận tiện cho toàn thể CBGVNV xem xét.

- Công khai qua Hội nghị công chức viên chức, qua các cuộc họp của nhà trường, họp Ban đại diện cha mẹ học sinh, họp phụ huynh toàn trường, văn bản niêm yết tại văn phòng nhà trường.

b) Thời điểm công khai:

- Công khai trên trang thông tin điện tử về cam kết chất lượng và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: Thời điểm công khai là tháng 9/2018 (Đầu năm học ), tháng 6/2019 ( Cuối năm học ) hoặc khi có sự thay đổi nội dung liên quan, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời.

- Niêm yết công khai tại trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công khai là tháng 9 năm 2018 (đầu năm học mới) và tháng 6/2019 (Cuối năm học) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết 30 ngày liên tục kể từ khi niêm yết.

- Công khai tài chính: Dự toán thu chi tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018: Công khai trong cuộc họp hội đồng sư phạm và niêm yết tại văn phòng vào đầu tháng 3/2018 và các kỳ quyết toán trong năm học.

Trên đây là Báo cáo về kết quả thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT-KHTC của Trường Mầm Non Bình Tường năm học 2018-2019.

 


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- PGD-ĐT Tây Sơn;

- Hội đồng sư phạm;

- Lưu: VT.

Mạc Thị Hồng Loan

                            


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết